pravni akti

Statut

BICIKLISTIČKI KLUB „VITEZ“ VITEZ Broj: 02/09 Datum: 02.07.2009. godine Na osnovu odredaba člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama („Sl. Novine FBiH“, br. 45/02), osnivači Biciklističkog kluba „Vitez“ Vitez, na svojoj Osnivačkoj skupštini održanoj 20.07.2009. godine donijeli su S T…
Read more

Rješenje o upisu u sudski registar

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE Broj: 04-05-94/2009 Travnik, 23.7.2009. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna, s asjedištem u Travniku, u predmetu upisa u Registar udruga: BICIKLISTIČKI…
Read more